Αφαλατωτές

img002

ΟΙ ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ ΜΑΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ :

  • Έχουν μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση τους σε οποιαδήποτε διαμόρφωση χώρου.
  • Όλα τα κύρια εξαρτήματα φέρουν σήμανση CE.
  • Φέρουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης από πιστοποιημένες από το ΕΣΥΔ εταιρίες με σήμανση CE όσον αφορά:

Α. Συμμόρφωση ως προς ΕΝ 60204-1:2006 + Α1:2009 +AC2011 (LOW VOLTAGE DIRECTIVE) από την LABOR A.E

Β. Συμμόρφωση ως προς EN 60945 (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY) από την EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Γ. Συμμόρφωση ως προς 1999/519/ΕΚ (ELECTROMAGNETIC FIELDS) από την EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  • Διπλή ασφάλεια όσον αφορά την προστασία από την υπέρβαση πίεσης (ηλεκτρική και μηχανική).
  • Είναι Ελληνικής κατασκευής από την εταιρία μας έτσι ώστε ο πελάτης μας να έχει αξασφαλισμένη και άμεση βοήθεια και ανταλλακτικά σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκείψει.
  • Προσιτή τιμή.

img005